Fundusz pożyczkowy woj. Świętokrzyskiego

 1. Polityka Cookies
 2. |
 3. Mapa strony
 4. |
 5. Kontakt

Wartość podpisanych umów pożyczkowych: 140.828.177,40 zł

Wartość wypłaconych środków: 138.754.322,59 zł

Data aktualizacji: 16 styczeń 2018

Drukuj

Dla kogo

Pożyczki Funduszu udzielane są :

Mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mający siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego i spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 roku, str. 3).

O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy:

 • mają siedzibę oraz prowadzą działalność podstawową na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w tym przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarcza.
 • na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
 • którzy nie spełniają kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 roku str. 3),
 • którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9 -11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244/02 z 01października 2004 roku, str.2).
 • nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy)
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym, ani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

Przeznaczenie Pożyczki:

 1. Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.
 2. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:
  a) przedsięwzięcia rozwijające działalność gospodarczą lub podnoszące konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
  b) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.
 3. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami finansowanego przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto, w szczególności na:
  a) zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu,
  b) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  c) zakup usług, takich jak roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań i analiz, szkoleniowe i promocji,
  d) zakup środków obrotowych.
 4. Wnioskodawca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki przewidziane do poniesienia przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.
 5. Nie jest dopuszczalne finansowanie ze środków pożyczki bieżących kosztów działalności przedsiębiorcy, w tym, w szczególności z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłat eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty dotychczasowych i przyszłych zobowiązań finansowych, takich jak pożyczki, kredyty, opłaty leasingowe, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, koszty postępowań sądowych i administracyjnych, kary, grzywny, zakup środków obrotowych w ramach dotychczasowego profilu i dotychczasowych rozmiarów prowadzonej działalności, a także inwestycji na rynku kapitałowym i pieniężnym.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie środków pożyczki na zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Zabezpieczenie:

Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek przyjmowanych przez Fundusz należą:

 1. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ( w formie aktu notarialnego)
 2. poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe o dobrej kondycji finansowej,
 3. gwarancja bankowa,
 4. przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 5. zastaw,
 6. zastaw rejestrowy,
 7. przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 8. przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
 9. ubezpieczenie wierzytelności (pożyczki),
 10. hipoteka ( w formie aktu notarialnego) na:
  a. prawie własności nieruchomości,
  b. prawie współwłasności nieruchomości,
  c. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
  d. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowanego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  e. wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
 11. blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Fundusz środkami złożonymi na tym rachunku.
 1. Inwestycyjna
  Przeznaczenie:
  na cele inwestycyjne
  Zabezpiecznie:
  uzależnione od rodzaju i wielkości pożyczki
  Oprocentowanie nominalne p.a.:
  uzależnione od oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju zabezpieczeń.
  Maksymalny okres:
  do 60 miesięcy
  Prowizja:
  brak prowizji
  Kwota maksymalna:
  uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa
 2. Obrotowa
  Przeznaczenie:
  na wydatki na zakup aktywów obrotowych w związku z rozwinięciem, bądź rozszerzeniem działalności
  Zabezpiecznie:
  uzależnione od rodzaju i wielkości pożyczki
  Oprocentowanie nominalne p.a.:
  uzależnione od oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju zabezpieczeń
  Maksymalny okres:
  do 36 miesięcy
  Prowizja:
  brak prowizji
  Kwota maksymalna:
  uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa

Przeznaczenie:
Zabezpiecznie:
Oprocentowanie nominalne P.A.:
Maksymalny okres:
Prowizja:
Kwota maksymalna:


Więcej

 

W związku z Obchodami Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy do zapoznania się z bogatym Kalendarzem

OBCHODÓW JUBILEUSZU 20-LECIA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

http://www.sejmik.kielce.pl/20-lat-swietokrzyskie/kalendarz-obchodow-roku-jubileuszowego-20-lecia-wojewodztwa-swietokrzyskiego


Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW 2018-04-20 18:59
WIG60144.37-0,80%
WIG202298.2-1,14%
mWIG404633.61-0,17%
sWIG8014099.58-0,19%
WIG-BANKI7911.49-0,86%
WIG-BUDOW2685.65-0,86%
WIG-INFO2007.92-0,34%
WIG-MEDIA5018.98+1,52%
WIG-PALIWA6246.9-1,52%
WIG-SPOZYW3738.83+0,83%
WIG-TELKOM741.98-0,18%
Wspierane przez Money.pl